Fuzuli-Gazel

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Sevgilim beni candan usandırdı, kendisi cefadan

Baki – Gazel

Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan  Düşdü çemende berg-i dıraht itibârdan Bahar mevsiminden ne bir ad ne de bir iz

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatının Genel Özellikleri Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir. Nazım ölçüsü “aruz”dur. Dili Arapça,

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halk şiiri,  kaynağını halktan alıp sözlü gelenekte varlığını sürdüren, halkın acılarını, umutlarını, hayallerini vs.  halkın

Şiir Bilgisi

Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir. Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve

S. Fünun Hikaye ve Romanı

Servet-i Fünun hikâye ve roman yazarları realizm ve Natüralizm’in etkisindedirler. Sanatçılar, çevre ve siyasi ortamın etkisiyle toplumsal konulara çok az

Tanzimat Roman ve Öyküsü

1 – Tanzimat edebiyatı öykülerinde olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır; olayların olmuş ya da olabilir niteliktedir. 2 –