Önemli Eserler Cep Kitabı

Bu uygulama Türk ve Dünya edebiyatının önemli eserlerini öz bir şekilde tanıtmaktadır. Eserler hakkında vurucu bilgiler titizlikle hazırlanmıştır. YKS’ye hazırlanan öğrencilere ve okul derslerine yardımcı olacak pratik bir uygulamadır. KPSS’ye hazırlanan öğrenciler için de faydalı bir çalışma. Uygulamayı internet olmadan da kullanabilirsiniz. Umarım İşinize yarar.
Uygulamada bilgiler aşağıda gösterildiği gibi verilmiştir.
1. Orhun Yazıtları: Türkçe’nin ve Türk Edebiyatı’nın edebi değer taşıyan ilk yazılı eserleridir. Yazıtlar 8. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına diktirilmiştir.
2. Kutadgu Bilig: 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip yazmıştır. Türk Edebiyatı’nın aruz ölçüsüyle, mesnevi nazım türünde, beyit nazım birimiyle yazılan ilk eseridir. İlk siyasetname örneği olan bu eserde, kişiler alegorik (temsili) karakterlerdir.
3. Divan-ı Lügat-ı Türk: 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Türk dilinin ve kültürünün ilk sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmut bu eseri yazarken Türkçe’nin de Arapça gibi bir edebiyat ve kültür dili olduğunu ispatlama amacı gütmüştür.
4. Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi’nin eseridir. Onun tasavvuf sohbetlerinde söylediği hikmetlerden oluşmuştur.
5. Atabetü’l Hakayık: Edip Ahmet Yükneki’nin eseridir. Eser, 46 beyit ve 101 dörtlükten ibarettir.
6. Risaletü’n Nushiye: Yunus Emre’nin mesnevi nazım biçimiyle yazdığı eseridir.
7. Dede Korkut Hikâyeleri: Destandan halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür. 15. yüzyılda bilinmeyen bir kişi yazıya geçirmiştir. 1 ön söz ve nazım nesir karışık 12 hikâyeden oluşur. Her hikâyede Dede Korkut’un adı geçtiği için Dede Korkut Hikâyeleri olarak bilinmektedir.
8. Mesnevi: Mevlana’nın Farsça yazdığı eseridir. Eserde Mevlana’nın tasawuf düşünceleri işlenmiştir. Bu eser sayesinde Mevlana’nın adı mesnevi nazım biçimiyle özdeşleşmiştir.
9. Vesiletü’n Necat (Mevlit): Süleyman Çelebi’nin Hz. Muhammed için yazdığı eseridir. Halk arasında Mevlit olarak bilinir.
10. Garipname: Âşık Paşa’nın ahlak mesnevisidir.
11. İskendername: Ahmedi’nin kahramanlık mesnevisidir.
12. Harname: Şeyhi’nin hiciv tarzında yazdığı mesnevisidir…