Fıkra Türü ve Özellikleri

Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra,

Fuzuli-Gazel

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Sevgilim beni candan usandırdı, kendisi cefadan

Baki – Gazel

Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan  Düşdü çemende berg-i dıraht itibârdan Bahar mevsiminden ne bir ad ne de bir iz

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatının Genel Özellikleri Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir. Nazım ölçüsü “aruz”dur. Dili Arapça,

Edebiyat Toplum İlişkisi

Toplumsal kültürün öğelerinden birisi olan dil, aynı zamanda kültürün kuşaklar arasında aktarılmasını sağlayan en önemli araçtır. İnsanların birbirleriyle anlaşmaları, kaynaşmaları

Edebi Akımlar

Edebiyat Akımı: Bir sanatkâr grubunun belli bir dönemde, ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çev­resinde oluşturdukları edebiyat hareketi;

Öykü (Hikaye)

Hikâye; gerçek ya da gerçeğe uygun olay ve durumların; in­san, zaman ve mekân unsurlarıyla birlikte kurmaca / hayalî bir dünya

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halk şiiri,  kaynağını halktan alıp sözlü gelenekte varlığını sürdüren, halkın acılarını, umutlarını, hayallerini vs.  halkın

Şiir

Tanzimat Dönemi Şiirinin Özellikleri Tanzimat Dönemi Edebiyatı 1860 yılında Şinasi ve Agâh Efendi’nin birlikte çıkardıkları ilk özel gazete olan Tercüman-ı

Makale

Makale; bir konuda bilgi vermek, ele alınan konuyu, düşünceyi, tezi savunmak amacıyla yazılan yazıdır. Söz konusu edilen düşünce, derinlemesine bir

Sunum – Münazara

Sunum Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını açıklayan teknolojik

Şiir Bilgisi

Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir. Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve

Milli Edebiyat Dönemi

(1911-1923) 1908 II. Meşrutiyet hareketiyle birlikte Türkçülük düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu düşüncenin edebiyata da etkisi olmuş, Türkçenin benliğine kavuşturulması, Türk

Servet-i Fünun Romancıları

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945) Servet-i Fünun Edebiyatı’nın nesir ustasıdır. Her türde eserler vermesine rağmen romancılığı ve hikayeciliğiyle tanınır. Edebiyatımızda teknik