Ad Tamlamaları

En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası olduğunu ya da bir nesnenin başka bir nesneyle

Anlatım Bozuklukları

Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı: İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz

Yazım Kuralları

Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır.

Ses Bilgisi

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir kelimede ilk hecedeki sesli harf kalın ise diğerleri de kalın; ince ise diğerleri de ince

Cümle Çeşitleri

A) YÜKLEMİN ÇEŞİDİNE GÖRE: 1-FİİL CÜMLESİ Yüklemi çekimli fiil olan cümleler. Örnek: O gün annesine kavuşacaktı. (çekimli fiil) Tüm arkadaşları bana yardım etmişti.  (çekimli

Eylemin Çatısı

Çatılarına Göre Eylemler: Eylemlerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri özelliklere, girdikleri biçime çatı denir. Çatı, eylem kök ya da gövdelerine

Cümlenin Öğeleri

Cümle: Bir duygu, düşünce veya isteği kısaca bir yargıyı bildiren sözcük dizisine cümle denir. Çalıştım. Ders çalıştım. Sabaha kadar durmadan

Sözcükte Yapı

KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır.   Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır.  Örnek: “Okul”

Paragraf

  Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir olayı tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragraf kendi

Cümlede Anlam

Bir duyguyu, düşünceyi, isteği, hareketi ve olayları anlatan kelime ve kelime gruplarına cümle denir. Yargı bildiren tek bir kelime kullanarak cümle oluşturabiliriz.

Sözcükte Anlam

Bir varlığı, bir kavramı gösteren ses ya da ses topluluğuna sözcük denir. Kelimelerin tek başlarına anlamaları vardır, bir kısmı ise

Anlatımın Temel İlkeleri

1. Duruluk: Anlatımda gereksiz unsurların bulunmamasıdır. Cümlelerdeki gereksiz unsurlar, gereksiz sözcük veya gereksiz eklerdir. Bu ilkenin ihlali cümlelerde anlatım bozukluğuna

Eylemsiler

Fiillerden belli eklerle türeyerek cümle içinde “isim”, “sıfat”, “zarf” görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Okuyordum: oku-yor-du-m           

Eylemler (Fiiller)

İş, oluş, hareket, durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle

Ünlemler

Sevinç, korku, heyecan, acıma, şaşma, öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten kelimelere denir.